Hale łukowe TG Buildings a podatki od nieruchomości.


Budowla prefabrykowana hali w środkach trwałych

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie poświęconej aspektom prawa budowlanego hal łukowych, hale łukowe TG Buildings nie są nieruchomościami. To środki trwałe grupy 8 rodzaju 806 Klasyfikacji Środków Trwałych. Podstawą tego sklasyfikowania jest kod Nomenklatury Scalonej (CN) prefabrykowanej hali w elementach, powiązany z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU).

Umieszczamy hale łukowe TG Buildings wśród ruchomych środków trwałych. Nie ma znaczenia czy posadowimy je na zgłoszenie jako obiekty tymczasowe czy będą miały pozwolenie na budowę.  Hala nie zmieni charakteru obiektu nietrwale związanego z gruntem. Nie ma znaczenia konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, w przypadku kiedy chcemy aby stała ponad 180 dni.

Samonośne hale łukowe - prefabrykowana stalowa hala łukowa jako część budynku - dach łukowy.
 Hala łukowa wykorzystana jako dach budynku.

Jedynym wyjątkiem od powyżej reguły jest sytuacja, kiedy hala łukowa jest wykorzystana jako konstrukcja dachu łukowego na budynku. Jest on z litery prawa nieruchomością a hala/dach nie stanowi odrębnego środka trwałego lecz jest wyrobem budowlanym wbudowanym w obiekt.

Aczkolwiek nie dotyczy to posadowienia hali łukowej na kontenerach. Kontener morski jest przedmiotem przeznaczonym do „transportu towarów (wyrobów) przemysłowych oraz produktów rolnych i leśnych…”.  Sklasyfikowanym w rodzaju 681 KŚT, niezależnie od tego czy został już wycofany z eksploatacji.   Nie ma możliwości aby zaliczyć go do budynków lub budowli.

Podatek od nieruchomości

W myśl ustawy dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zakwalifikować obiekt budowlany jako budynek, musi być on: „trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadać fundamenty i dach”. Natomiast budowlą jest każdy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem.

Zupełnie inaczej jest z budowlami. Hale łukowe TG Buildings w myśl przepisów nie są budynkami lecz budowlami, ponieważ nie są trwale związane z gruntem, nie posiadają fundamentów i jako rodzaj hali powłokowej – gdzie pokrycie łukowe jednocześnie stanowi konstrukcję nośną – nie mają dachu. Fakt bycia budowlą potwierdzają również kod CN i PKWiU a także projekt architektoniczno-budowlany hali.

Podstawą opodatkowania budynków jest ich powierzchnia użytkowa związana z działalnością gospodarczą. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 określiło maksymalną kwotę podatku na 24,84 zł od 1 m2 powierzchni.

W przypadku budowli hal łukowych TG Buildings, podstawę opodatkowania podatkiem lokalnym stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Porównanie obciążeń podatkowych

Porównując koszty podatkowe hali tradycyjnej do rozwiązania hal TG Buildings, przyjęto powierzchnię 300 m2. Popularny wymiar 15 m x 20 m. Okres porównawczy = 10 lat, czyli czas amortyzacji TG Buildings.

Od tradycyjnej hali stalowej zapłacimy corocznie 300 m2 x 24,84 zł/m2 = 7.452 zł ze stałą tendencją do wzrostu. W całym rozpatrywanym okresie 10 lat, podatek może wynosić 74.520 zł

Budżet kompletnej hali łukowej o wymiarach 15 m x 30m to około 83.000 zł (w przeliczeniu EUR/PLN na koniec 2020 roku). W rozważaniach przyjęliśmy metodę liniowa amortyzacji 10% rocznie. Za pierwszy rok eksploatacji / amortyzacji, podatek wyniesie 1.660 zł. W drugim (po odpisie amortyzacyjnym) 1.494 zł. A w kolejnym 1.162 zł i tak dalej. W sumie zobowiązanie podatkowe za okres 10 lat wyniesie 7.968 zł.

Różnica jest ogromna. A to tylko oszczędności w podatku lokalnym. Nie uwzględniające benefitów z szybkiej amortyzacji i możliwości np. odsprzedania hali i jej demontażu bez utraty gwarancji.