Prefabrykowane hale łukowe – aspekty prawne: prawo budowlane, klasyfikacja środków trwałych i kodeks cywilny:


Hale łukowe a Prawo budowlane:

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) hale łukowe TG Buildings nie są budynkami. Do posadowienia nie wymagają fundamentów. Można je montować na utwardzonych nawierzchniach: asfalcie, betonie, płytach drogowych, lub na konstrukcjach stalowych: ceownikach, kształtownikach HEB. Klasyfikuje się je jako budowle tymczasowe niezwiązane trwale z gruntem. Ma to ogromne znaczenie w odniesieniu do warunków zagospodarowania działki i zgodności budowli z miejscowym planem zagospodarowania. A także konsekwencje w podatku od nieruchomości.

Hala zmontowana na wieńcu ściany, czy kontenerach stanowi prefabrykowany dach łukowy. Ale to taki sam obiektem łukowym, który montuje się na gruncie.

Hale łukowe a Kodeks cywilny:

Na kanwie przepisów prawa cywilnego w myśl art. 46 §1 k.c. hale łukowe TG Buildings nie stanowią nieruchomości. Co to oznacza? Ponieważ prawo klasyfikuje nasze hale łukowe tak samo jak kioski, kontenery, budki, itp.., to zmontowana na gruncie hala łukowa nie jest nieruchomością. Stanowi jest oddzielna własność od parceli.

Temat budowy lekkich hal łukowych na dzierżawionym gruncie opisaliśmy na stronie poświęconej hangarom łukowym TG Hangars.

Hale łukowe a gospodarka środkami trwałymi:

Klasyfikacja Środków Trwałych umieszcza hale TG Buildings w grupie 8 rodzaju 806 KŚT, amortyzowanych stawką 10% rocznie.

Z czego wynika taka klasyfikacja hal?

Hale łukowe TG Buildings produkujemy w całości poza miejscem budowy. Dostarczamy je jako komplet elementów gotowych do montażu. Każda hala składa się z zestawu prefabrykowanych elementów stalowych, montowanych w łuk o zadanym kształcie (hale typu K, C, D lub A). W skład zestawu wchodzą panele stalowe, śruby, uszczelki i akcesoria: np. konektory łuków, doświetla kompozytowe. Przewidujemy je na życzenie inwestora już na etapie projektu. Wszystkie prefabrykowane elementy stanowiące kompletny obiekt, dostarczamy na miejsce montażu. Montaż wykonywany jest na podstawie instrukcji, identycznie w przypadku każdej hali.

Komplet systemowych prefabrykowanych elementów hali, odróżnia TG Buildings od innych hal łukowych. Np. nie jest obiektem prefabrykowanym łuk, maszynowo gięty na budowie i łączony dzięki zawalcowywaniu krawędzi na rąbek stojący. Tak firmy wykonują zadaszenia łukowe na miejscu budowy. Nie mieszczą się one w definicji „prefabrykacji”, w ustawie o wyrobach budowlanych ani środkach trwałych. Chociaż mamy przykłady, iż takie hale sprzedaje się jako prefabrykowane.

Samonośne hale łukowe TG Buildings nie mają nic wspólnego z „halami namiotowymi”. Brak konstrukcji wsporczych inaczej klasyfikuje je w środkach trwałych. Ponadto w odróżnieniu od namiotów czy „hal namiotowych”, TG Buildings to budowle prefabrykowane, wyprodukowane i montowane zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych. Spełniają takie same normy statyczne (odporność na śnieg i wiatr) jak każdy budynek.

Hale nietrwale związane z gruntem:

W orzecznictwie sądów administracyjnych, cecha „trwałego związania z gruntem” sprowadza się do posadowienia obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, które mogą go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie. O trwałym związaniu obiektu budowlanego z gruntem przesądzają przede wszystkim jego cechy konstrukcyjne. wskazujące, że nie jest on przeznaczony do przenoszenia (por. wyrok NSA syg n. akt II OSK 1052/14 z dnia 5 stycznia 2016 r.).

Samonośne hale łukowe - przenośna prefabrykowana stalowa hala łukowa nietrwale związana z gruntem.
Przenośna hala łukowa TG Buildings niezwiązana z gruntem.

Hale łukowe TG Buildings nie muszą być związane z gruntem. Mocowanie śrubami stosujemy ze względów bezpieczeństwa konstrukcji a nie z konieczności przenoszenia obciążeń przez fundament. Są nietrwale związane z gruntem, który może być dowolną utwardzoną powierzchnią lub konstrukcją wsporczą. 

Pozwolenie na budowę: 

Powyższe rozważania potwierdzają, że nasze hale klasyfikujemy w przepisach budowlanych, tak samo jak kontenery biurowe. Bez wątpliwości nietrwale związane z gruntem powłokowe hale łukowe można montować dokonując zgłoszenia obiektu tymczasowego, przewidzianego do późniejszego przeniesienia w inne miejsce.

Na posadowienie hali łukowej na okres powyżej 180 dni wymaga się pozwolenia na budowę. Nowelizacja prawa budowlanego w art. 37a upraszcza sytuację inwestora, pozwalając najpierw zgłosić zamiar budowy obiektu tymczasowego, a następnie wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Do zgłoszenia obiektu tymczasowego nie trzeba dysponować mapą do celów projektowych ani decyzją o warunkach zabudowy. Okres przygotowania inwestycji skraca się do 30 dni a dzięki temu, można użytkować halę łukową w czasie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Inwestor ma na to 180 dni.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: 

„Art. 37a. 1. Inwestor może, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12. Przepisy art. 32–36 stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.”

Projekt budowlany obiektu budowlanego (hali łukowej):

Prafabrykowane hale łukowe - Projekt lekkich hal łukowych wliczony jest w cenę każdej hali łukowej.
 Standardowy projekt budowlany każdej hali łukowej wliczony jest w cenę.

Standardowy projekt budowlany jest w cenie hali.

To oznacza, że każda standardowa hala łukowa TG Buildings w swojej cenie zawiera dokumentację formalną, która stanowi podstawę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia obiektu tymczasowego.

Jako indywidualny serwis na życzenie klienta, zapewniamy kompletną dokumentację budowlaną każdego typu hali łukowej TG Buildings. Oczywiście łącznie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.